สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จัดขึ้นโดยชมรมคอมพิวเตอร์ จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่1 ได้เข้ารับการอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จัดขึ้นโดยชมรมคอมพิวเตอร์ จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับนักศึกษาและสามารถนำความรู้ไปประกอบการเรียนวิชาต่างๆกับนักศึกษาต่อไปได้

แกลเลอรี่