สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้มาช่วยจัดกิจกรรม Let's read

นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้มาช่วยจัดกิจกรรม Let's read และมีวิทยากรอาจารย์จารุณี การี มาบรรยายในกิจกรรม

แกลเลอรี่