สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาสารสนเทศศาตร์ ชั้นปีที่1 ผ่านเข้ารอบแรกทั้งหมด 5 กลุ่มที่ส่งเข้าประกวดโครงการ TK Reading Power ปล่อยพลัง รักการอ่าน ที่จัดโดยอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TKpark Yala)

นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาตร์ ชั้นปีที่1 ได้เข้าร่วมประกวดโครงการ TK Reading Power ปล่อยพลัง รักการอ่าน ที่จัดโดยอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TKpark Yala) ซึ่งกิจกรรมในในครั้งนี้ได้บูรณาการและสอดคล้องกับรายวิชา สารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชุติมา คำแก้ว กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้มีนักศึกษาผ่านเข้ารอบแรกทั้งหมด 5 กลุ่มด้วยกันจาก12 กลุ่มที่ส่งเข้าประกวด

แกลเลอรี่