สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมGenA ณ โรงเรียนวัดลำพะยา

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ได้ไปจัดกิจกรรมGenA ณ โรงเรียนวัดลำพะยา ในวันที่1 ธันวาคม 2559 โดยมีอาจารย์จารุณี การีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

แกลเลอรี่