สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาจัดโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 14 ถึง 18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศ ชั้นปีที่่ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างสัมคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมรักการการอ่าน

แกลเลอรี่