สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

เมื่อวันศุกร์ที่16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้นัดประชุมเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคณาจารย์ภายในหลักสูตรได้ให้โอวาทกับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อชี้แจ้งกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาต้องดำเนินการรวมทั้งผลการเรียนในทุกๆรายวิชา

แกลเลอรี่