สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

ณ สำนักวิทยบริการและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่