สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับทีม "สารสนเทศศาสตร์" ในชุดการแสดง เซิ้งกะโป่ ได้รับรางวัลชมเชย ในงานการประกวด yru culture challenge

แกลเลอรี่