สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาสารสนเทศศาตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและสานสัมพันธ์น้องพี่ครั้งที่2

แกลเลอรี่