สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการอบรมบุคคลิกภาพและพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ให้บริการโดยชั้นปีเป็นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1

โครงการอบรมบุคคลิกภาพและพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ให้บริการโดยชั้นปีเป็นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1

แกลเลอรี่