สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วางแผนการศึกษาดูงานของหลักสูตรในปีงบประมาณ 2562

อาจารย์นูรีดา จะปะกียา ได้ประชุมวางแผนการศึกษาดูงานของหลักสูตรในปีงบประมาณ 2562 และการวางแผนการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนปีการศึกษา 2/2561 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

แกลเลอรี่