บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - ()

อีเมล์ : siriluk.k@yru.ac.th


อาจารย์ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : supreeya.n@yru.ac.th


อาจารย์ สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : suwimol.i@yru.ac.th


อาจารย์สุวิมล แซ่ก่อง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : suwimon.s@yru.ac.th


อาจารย์ปพน บุษยมาลย์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : pon.n@yru.ac.th


อาจารย์อิสยัส มะเก็ง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : isayas.m@yru.ac.th


อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : sarinya.j@yru.ac.th


อาจารย์ มุบดี อุเด็น
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : Mubdee.u@yru.ac.th


อาจารย์มะพาริ กะมูนิง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : mapari.k@yru.ac.th


อาจารย์สถาวิทย์ จันจุฬา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - ()

อีเมล์ : satawit.j@yru.ac.th