บุคลากร

อาจารย์ สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : [email protected]


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์สุวิมล แซ่ก่อง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ปพน บุษยมาลย์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์อิสยัส มะเก็ง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ มุบดี อุเด็น
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมูนิง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์สถาวิทย์ จันจุฬา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : - ()

อีเมล์ : [email protected]