ติดต่อเรา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้องหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ห้อง 24-610 , 24-611 ชั้น 6 อาคาร 24 (อาคารสังคมศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299632 ต่อ 54000

อีเมล : [email protected]