ติดต่อเรา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้องหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ชั้น 6 อาคาร 24(อาคารสังคมศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299632

อีเมล : public_ad@yru.ac.th