ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

15 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ปรัชญาของหลักสูตร

         ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานด้านการบริหารในระดับปฏิบัติการขององค์กร/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

           2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง องค์กรท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           3. พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้ยึดมั่นระบบคุณธรรม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และเล็งเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสันติวิธี