ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหา หัวข้อ “นวัตกรรม ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศ”

4 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  กำหนดจัดการแข่งขันทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในงาน มรย.วิชาการ, ๖๑ : เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ โดยจัดการแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ “นวัตกรรม ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถโหลดใบสมัคร(ตามเอกสารแนบ) แล้วส่งกลับมาที่ E – mail : [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อิสยัส   มะเก็ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๖ ๖๖๑๖ หรือ อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๑๘ ๙๗๖๐

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด