อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน 

             -  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรบัณฑิต

             -  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ถสบันการศึกษา คุณวุติ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 2546
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2543

 

ผลงานทางวิชาการ

    1 งานวิจัย

           -  ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์และคณะ.(2552).การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.(ผู้ร่วมวิจัย)

           - ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์, สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง และสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล. (2552). การวิจัยเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนชายแดนใต้ ศึกษากรณี องค์การบริการส่วนตำบลพร่อน จังหวัดยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    2 บทความ

           - ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์, สุปรีญา   นุ่นเกลี้ยง, สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล และมลิวรรณ  รักษ์วงศ์.(2554). ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ.2554) วันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันใหม่. หน้า 842-859.

    3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

          - สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาการเมืองการปกครองไทย. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา