ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายพลเมืองจิตอาสา สำนึกรักท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

6 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายพลเมืองจิตอาสา สำนึกรักท้องถิ่น   ระหว่างวันที่ 20  – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี