ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) หัวข้อ "การเมืองและการบริหารภาครัฐ" ในงาน มรย.วิชาการ 62

30 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                 ด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดการแข่งขันทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในงาน มรย.วิชาการ’ 62 : นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดการแข่งขันตอบปัญหาในหัวข้อ “การเมืองและการบริหารภาครัฐ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบราแง  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กติกา

   1.1 ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

   1.2 หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 ทีมๆละ 2 คน  

   1.3 รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 ทีม

   1.4 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมารายงานตัว ภายในเวลา 08.30 น. ในกรณีที่มาสาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยร่วมแข่งขันตอบปัญหาในข้อที่เหลือเท่านั้น

   1.5 การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรก 20 คำถาม รอบที่สอง 10 คำถาม

   1.6 ทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบที่ 2 เป็นทีมที่ได้คะแนนในรอบแรก 5 ลำดับสูงสุด

 

2.เกณฑ์การตัดสิน

   2.1 ทีมที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1-4 จะเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรองชนะเลิศอันดับที่ 3

   2.2 รางวัล มีดังนี้

        - รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,200 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท   พร้อมเกียรติบัตร

        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

   2.3 ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

กำหนดการ

การแข่งขันตอบปัญหาหัวข้อ การเมืองและการบริหารภาครัฐ”  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

08.30 – 09.00 น.                ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา

09.00 – 12.00 น.                แข่งขันตอบปัญหา“การเมืองและการบริหารภาครัฐ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

12.00 - 12.30 น.                มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา