รปศ.มรย.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 เวทีแสดงวิสัยทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ

8 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ศิรินทร์ญา  จังจริง และอาจารย์สุวิมล  แซ่ก่อง  ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์ ประธานหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ให้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วย นายอลีฟ  มะมิง  นางสาวลัยลา   บาราเฮง  นางสาวนภาวรรณ   ยอดยิ่ง  และนางสาวนันทิกานต์  ลาเย็น เข้าร่วมแข่งขันในโครงการการแสดงวิสัยทัศน์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเข้าร่วมแข่งขันการแสดงวิสัยทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในครั้งนี้ ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับหัวข้อ การปฏิรูปการศึกษาไทย และหัวข้อ สิทธิกับการเลือกตั้งของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันการแสดงวิสัยทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างความสนใจการรับรู้ข่าวสารเหตุการณ์โลกปัจจุบันให้แก่ผู้เข้าร่วม ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนิสิต นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมต่อไปในอนาคต