งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี คณะมมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Tel. 073-299-632  Fax. 073-299-633 หมายเลขติดต่อภายใน 51000