งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา รหัส ๕๙ เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓”

                  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีเป็นฐาน  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ รวมทั้งศิลปะในการเขียนหนังสือราชการที่ดีและเหมาะสม  และให้นักศึกษา รหัส ๕๙ ทุกคน ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมฯในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยมีการสแกนบัตรประจำตัวนักศึกษา

กำหนดการ ดังนี้                 

                    - วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเซอรา  ชั้น ๒ อาคารสังคมศาสตร์  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

                   - วันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น ๓  อาคาร ๒๐ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.          

  หมายเหตุ  สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม คือ Computer Notebook และปลั๊กต่อพ่วง    เพื่อใช้ในเข้าร่วมการอบรม พร้อมทั้งดาวน์โหลด ตราครุฑและแบบอักษร (ตามที่แนบ)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด