งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ. ได้รับรางวัลการประกวดคัดเลือกพิธีกรหน้าใหม่ YRU MC CONTEST 2018

นางสาวนูรีฮัน เจ๊ะฮะ นักศึกษาชั้นที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดเลือกพิธีกรหน้าใหม่ YRU MC Contest 2018 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

แกลเลอรี่