งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ เรื่อง กำหนดการการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประกาศเรื่องกำหนดการการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61 โดยมีกำหนดการดังนี้

                      1) ปฐมนิเทศ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมใหญ่)

                      2) สอบ ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

                      - ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620 

                      - Facebook: ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                      - Website: clas.yru.ac.th 

แกลเลอรี่