งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สุดยอดนักศึกษาจากหลักสูตรพช.คมส.มรย.รับรางวัลระดับประเทศอีกแล้ว

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับ นาย ตัรมีซี อนันต์สัย นักศึกษาผู้มีความสามารถจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 และทีม Local Chef’s to Peace Project จากโต๊ะอาหารสู่จานสันติภาพ ส่งเข้าประกวดโดยกลุ่มลูกเหรียง ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

          เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2562 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิซิตี้ แอร์เอเชีย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดโครงการ Youth Co:Lab Thailand 2019  ครั้งที่ 3 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งนี้โครงการได้มุ่งเน้นการสร้างสังคมที่  “เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย” โดยการประกวดในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอไอเดียภายใต้แนวคิด “เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย” พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยจะมีทีมเยาวชนจากทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศจำนวน 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าร่วมเวิร์กชอปเพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสันติภาพในประเทศบนเวที โดยประเด็นครอบคลุมถึงด้านความหลากหลายทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม ความหลากหลายทางเพศ การเข้าถึงกฎหมายอย่างทั่วถึงและยุติธรรม การศึกษา สัญชาติ ผู้พิการ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร Smooth Life Tower  ชั้น 12 กรุงเทพฯ

          สมาชิกในทีมประกอบด้วย

               1. นาย ตัรมีซี อนันต์สัย จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

               2. นาย พัดลี โตะเดร์ จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษายะลา

               3. นาย อารฟา บือราแง จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษายะลา

               4. นาย อิสกันการ์ กูโน จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษายะลา

แกลเลอรี่