งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”

ผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่    นางสาวนิรุสมี  วาโมง

นางสาวแวฮัฟเซาะห์  มะมิง

นางสาวรุสนี  มะยีแต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายอับดุลเราะมาน  อาแวกือจิ

  นางสาวอาอีซะห์  สาเรป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่  นายอารีฟาน  ตะเย๊าะ

               นางสาวอาซีซะ  มะลาเฮ็ง

               นางสาวนิฮายาตี  โดยหมะ

               นางสาวนัซริน  ดายามา

 

**หมายเหตุ  1.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศมารับทุนการศึกษา ในวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563  เวลา 14.00 น.  ณ  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                    2. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชน  และบัตรนักศึกษามาในวันดังกล่าวด้วย

แกลเลอรี่