งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ (3 มี.ค. 63)

เมื่อวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร ภาษาไทย ค.บ. , รัฐศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ ค.บ. , รัฐประศาสนศาสตร์ , ภาษามลายู ค.บ. และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณเสาธง อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ อาจารย์ซามียะห์  บาเละ ประธานหลักสูตรภาษามลายู ค.บ. ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษา

แกลเลอรี่