งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในอนาคต ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในอนาคต ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 อนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษา

         ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ได้เชิญ นางสาวรูกอยอ  เซ็งมาดี  มาเป็นวิทยากรในอบรม  โดยจัดในรูปแบบการเชิญวิทยากรมาเพื่อบันทึกวิดีโอการอบรม  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อภาพและเสียง อาคาร 10B มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และเผยแพร่สื่อวิดีโอให้กับนักศึกษาเข้ามาอบรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยใช้โปรแกรม ZOOM  และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรโดยตรงในระหว่างการออนไลน์

แกลเลอรี่