งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิีดีโอ "ภาพอนาคต" ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคใต้" หัวข้อ FUTURELAND

            อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Future ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดด้านมุมมองอนาคต ในรูปแบบวีดีทัศน์ที่นำเสนอภาพอนาคต ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อผู้คนและประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น

        ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/bsyEK  โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

       **รายละเอียดพร้อมการสมัคร สามารถติดตามได้ที่ https://www.nia.or.th/IFIFuturelandSouthern

แกลเลอรี่