งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ TOEIC

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่ว่าที่บัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รหัส 58 และ 59) ในรูปแบบออนไลน์  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม Google Meet

**ผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม  ดังไฟล์ที่แนบ

ให้ผู้เข้าร่วมอบรม  ตรวจสอบรายชื่อของตนเองและกลุ่มของตนเอง พร้อมรับลิ้งค์เข้าอบรม

  กลุ่มที่ 1   ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/ent-eozo-kxv    (อาจารย์วรเวทย์พิสิษ   ยศศิริ)

  กลุ่มที่ 2  ให้เข้าลิ้งค์  https://meet.google.com/daa-zmux-ptt (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ)

  กลุ่มที่ 3  ให้เข้าลิ้งค์  https://meet.google.com/hxk-ifmp-rjv  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี แสงคล้ายเจริญ)

  กลุ่มที่ 4  ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/fne-fbte-imy  (อาจารย์สมิทธ์   วงศ์วิวัฒน์)

  กลุ่มที่ 5  ให้เข้าลิ้งค์  https://meet.google.com/cxh-gmdr-pmh  (อาจารย์จิตสุดา  ละอองผล)

  กลุ่มที่ 6  ให้เข้าลิ้งค์ https://meet.google.com/bru-auws-bzn (อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี   หะยีสะนิ)

 

** หรือผู้เข้าอบรม สามารถตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน และรับลิ้งค์การอบรมฯ ได้ที่นี่
 yes yesyes 
https://sites.google.com/yru.ac.th/huso-toeic63 yesyesyes
 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่