งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ TOEIC

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่ว่าที่บัณฑิตที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ว่าที่บัณฑิตในการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยจัดในรูปแบบออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม Google Meet

       ทั้งนี้ได้จัดกลุ่มการอบรมออกเป็น 6 ห้อง และดำเนินการอบรมโดยคณาจารย์จากหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี  แสงคล้ายเจริญ , อาจารย์สมิทธ์  วงศ์วิวัฒน์ , อาจารย์วรเวทย์พิสิษ  ยศศิริ , อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี  หะยีสะนิ และอาจารย์จิตสุดา  ละอองผล

แกลเลอรี่