งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 (เวลา 08.30-12.00 น.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)  โดยใช้โปรแกรม Google Meet เพื่อเป็นการพื้นฐานการเรียนให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย

     - วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ได้จัดอบรมในวิชาภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ  เจ๊ะโด , อาจารย์ ดร.ชณิตา  เก้าเอี้ยน , อาจารย์ตรีนุช  เชาวนกฤษนกุล และอาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ

    - วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ได้จัดอบรมในวิชาภาษาไทย  โดยมีอาจารย์จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คือ อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล  และอาจารย์ซอฟูวะห์  กูโน  รวมทั้งอาจารย์จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คือ อาจาร์ ดร.มัสวิณี      สาและ  และอาจารย์ซูไรดา  เจะนิ

    

แกลเลอรี่