หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบสร้างสรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา