คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญครูผู้สนใจ สมัครเข้าอบรมครูสอนภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะการอ่านสำหรับเด็ก และการบูรณาการสื่อมัลติมีเดียในชั้นเรียน”

ขอเชิญครูผู้สนใจ สมัครเข้าอบรม โครงการบริการวิชาการ ครูสอนภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะการอ่านสำหรับเด็ก และการบูรณาการสื่อมัลติมีเดียในชั้นเรียน”

เนื่องด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูสู่การศึกษา Thailand 4.0 ระหว่างวันที่  19 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดตามที่ไฟล์แนบมา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงานโครงการ : 
อาจารย์คอลีเย๊าะ      เจ๊ะโด          โทร. 090-2128156 
E-mail :  jkholeeyoh@gmail.com           หรือ   
นางสาวนูรีฮัน     บอเนาะ      เลขานุการ โทร. 088-4889406
E-mail : nureehan.bo@yru.ac.th 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่