คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560