ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ชั้น 6 อาคาร 24 (อาคารเทคสังคมศาสตร์)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299632 ต่อ 527000

Facebook: https://www.facebook.com/Yru-English-Liberal-Arts-Programs-166710776750505/