ติดต่อเรา

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคาร 24 ชั้น 2 (อาคารสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 50000