หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

ห้อง 616 ชั้น 6 อาคาร 24 (อาคารสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-7329-9699 ต่อ 52303
E-mail 
thai.edu.yru@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/eduthaiyru