คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สถานที่อื่นๆ

ตารางการใช้สถานที่อื่นๆ

ข้อปฏิบัติในการขออนุมัติใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขั้นตอนการขออนุมัติ

1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุมว่างหรือไม่
2. กรณีห้องประชุมว่าง ทำการดาวน์โหลดไฟล์ (แบบฟอร์ขออนุมัติใช้ห้องประชุม ออนไลน์)
3. เขียนแบบฟอร์มโดย พร้อมลงนาม และแนบเอกสารประกอบพิจารณา - โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรือ - หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง (ุถ้ามี)
4. สแกนหรือถ่ายภาพ แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
5. กรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์ พร้อมแนบ ไฟล์ที่สแกนหรือถ่ายภาพไว้ (รอการตรวจสอบและอนุมัติ)
6. ระบบส่งผลการพิจารณาทาง อีเมล ที่กรอกในระบบ
หมายเหตุ 
- การอนุมัติใช้ห้องประชุมขออย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันจัดกิจกรรม
- เบอร์ 073-299632 IP Phone 50000
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม ออนไลน์ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


จองห้องประชุมออนไลน์  bit.ly/3yN3Wvc 


ตารางการใช้ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางการใช้ห้องประชุมและสถานที่ คมส. (รวม)

ตารางการใช้ห้องประชุมบราแง ชั้น 3

ตารางการใช้ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3

ตารางการใช้ห้องคลินิกวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 3

ตารางการใช้เวทีลานวัฒนธรรม ชั้น 1

ตารางการใช้สถานที่อื่นๆ

แกลเลอรี่