หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
นายมูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
Muhammadsukree.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ty_korn@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายสมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
smith.v@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาววันทนี แสงคล้ายเจริญ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
wan_ta_nee@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางจิตสุดา ละอองผล
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jitsuda.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
varavejbhisis.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
Mrs.เมอซี่ ทีคอนเซ็ปชั่น
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
mercy.t@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวอาซียะห์ และมาลี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
laemalee.123leamalee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
- ต่อ