ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ชั้น 6 อาคาร 24  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299632 ต่อ 527000

อีเมล: jitsuda.l@yru.ac.th

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A2-105324618640894