หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4

เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมในการออกฝึก และสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวของนักศึกษาเอง

แกลเลอรี่