หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันที่ 31 มกราคม 2561 จะมีการจัดกิจกรรม ขนมจีน 2 วัฒนธรรม ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม