หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

แกลเลอรี่