หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิพากษ์หลักสูตรศิลปศษสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  วิพากษ์หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา