หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

News Report

คลิก เพื่อชมวิดีโอการนำเสนอข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60
วิดีโอดังกล่าวเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของ Final project ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ โดยผู้สอน อ.ตรีนุช เกิดทองคำ

แกลเลอรี่