หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

YRU Open House

YRU Open House

21 ธันวาคม 2565

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่