ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาอาหรับ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ เยาวชนต้นแบบ ๒ ภาษา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่องส่งเสริมการสื่อสารภาษามลายูและภาษาอาหรับให้แก่เยาวชน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เอกสารดาวโหลด

หน่วยงานราชการ

วารสาร