ติดต่อเรา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้น 6 ห้อง 601 อาคาร 24 (อาคารสังคมศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073 - 299699 ต่อ 52307

อีเมลล์ : Hasbulloh.N@yru.ac.th