บุคลากร

นางสาวไซนีย์ ตำภู
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การสอนภาษามลายู

- วรรณกรรมมลายู

ผลงานทางวิชาการ :

- ( 2558 ). วิเคราะห์ความแตกต่างการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลในการเรียนรู้ภาษามลายู ( มาตรฐาน ) ซึ่งเป็นภาษาที่สองของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูในมหาวิทยาลัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

- ( 2558 ). การสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ( ผู้ร่วมวิจัย )

- ( 2558 ). การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ( ผู้ร่วมวิจัย )

- ( 2558 ). พจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ ภาษาอินโนีเซีย-ไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. ( กำลังดำเนินการ )

- ( 2557 ). วิเคราะห์ความสามารถของการใช้คำบุพบทภาษามลายูในงานเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

- ( 2555 ). พจนานุกรมฉบับพกพา ภาษาอินโดนีเซีย-ไทย และไทย-อินโดนีเซีย กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

นางสาวซามียะห์ บาเละ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การสอนภาษามลายู

- ภาษาศาสตร์ภาษามลายู

ผลงานทางวิชาการ :

- ( 2559 ). การสำรวจความพึงพอใจในการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

- ( 2559 ). การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อ.ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์

- ภาษาศาสตร์เชิงสังคม

ผลงานทางวิชาการ :

- ( 2558 ). การสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ( (ู้ร่วมวิจัย )

- ( 2557 ). ความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อการใช้บริการมัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ: ยะลา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ( ผู้ร่วมวิจัย )

อ.อาลียะห์ มะแซ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

อ.ซารียะห์ สตาร์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ภาษาศาสตร์ภาษามลายู

นางสาวมาซีเตาะ บือซา
(เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]