โครงสร้างหลักสูตร

27 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหลักสูตรที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด